THE FUTURE MUST BE DIFFERENT FROM THE PAST

Ten lessons learned out of the crisis, for wide discussion

 

Humanity is going through an unprecedented crisis, with a lot of suffering, sacrifice, pain and drastic changes in our daily life. The crisis gives us many lessons for the future. The European Civic Forum (ECF) proposes these ten.

THE FUTURE MUST BE DIFFERENT FROM THE PAST

Ten lessons learned out of the crisis, for wide discussion

 

Humanity is going through an unprecedented crisis, with a lot of suffering, sacrifice, pain and drastic changes in our daily life. The crisis gives us many lessons for the future. The European Civic Forum (ECF) proposes these ten.

 

Lesson one: Our security depends on the security of others
We need universal health and social protection for everybody in our society and all over the world.

Lesson two: We are all vulnerable and our destiny is interwoven.
Solidarity, equality, rights and caring must be at the base of international relations and every days’ reality.

Lesson three: The common good exists
Public institutions must serve, protect and implement the common good, not particular interests.

Lesson four: Democracy is the crucial antivirus we all need
Citizens’ awareness, civic participation, trustworthy information, public research and education, transparent institutions ensure the public good.

Lesson five: The global market system failed
We have to relocalize production, implement circular economy, and have a universal basic income for all.

Lesson six: We are the earth’s custodians, not its owners
Nature is using our lockdown to recover our damages. We must return to the world with ecological justice.

Lesson seven: Essential workers are real heroes. Women are at the forefront
Their contribution has to be recognized in the social hierarchy, the invisible ones must fully access their rights.

Lesson eight: Time has to slow down
Lockdown forced us to give full place to social bonds, patience, compassion: we have to keep this in the long run.

Lesson nine: We need human, social, ecological security
We commit ourselves for a just recovery and a just transition in our country, in Europe and all over the world.

Lesson ten: The future must be different from the past
We need to learn from the Lessons and act together.

LE FUTUR DOIT ÊTRE DIFFERENT DU PASSÉ

Dix leçons tirées dans la crise, pour être largement discutées

 

L’humanité traverse une crise sans précédent, avec beaucoup de souffrance, de sacrifices, de douleurs et de changement drastique pour notre vie quotidienne. La crise nous apporte de nombreuses leçons pour le futur. Le Forum Civique Européen (FCE) vous en propose dix.

Leçon une : Notre propre sécurité dépend de la sécurité des autres
Nous avons besoin d’une protection sociale et d’un système de santé universel pour tous et toutes, partout dans le monde.

Leçon deux : Nous sommes toutes et tous vulnérables et nos destinées sont liées.
Solidarité, égalité, droits, attention doit être au fondement des relations internationales comme du vécu de chaque jour.

Leçon trois : Le bien commun existe
Les institutions publiques doivent servir, protéger et mettre en œuvre le bien commun, pas les intérêts particuliers.

Leçon quatre : La démocratie est l’antivirus indispensable dont nous avons tous besoin
La conscience qu’ont les citoyens, la participation citoyenne, une information digne de confiance, la recherche et l’éducation publiques, des institutions transparentes contribuent à assurer le bien public.

Leçon cinq : Le marché mondialisé a échoué
La production doit être relocalisée, l’économie circulaire développée, un revenu universel de base pour tous assuré.

Leçon six : Nous sommes les dépositaires de la terre, pas ses propriétaires
Avec notre confinement la nature récupère des dommages que nous faisons. Nous devons retourner au monde avec une responsabilité de justice écologique.

Leçon sept : Les vrais héros sont les travailleurs essentiels, avec les femmes au premier rang
Leur contribution doit être reconnue dans la hiérarchie sociale, les invisibles doivent accéder pleinement à tous leurs droits.

Leçon huit : Le temps doit ralentir
Le confinement nous a obligés à donner toute leur place aux liens sociaux, à la patience, à la compassion : nous devons garder cela à long terme.

Leçon neuf : Nous avons besoin des sécurités humaines, sociales, écologiques
Nous nous engageons pour que la remise en état et la transition soient justes, dans notre pays, en Europe et partout dans le monde.

Leçon dix : Le futur doit être différent d’hier
Nous devons apprendre des Leçons et agir ensemble.

IL FUTURO DEVE ESSERE DIVERSO DAL PASSATO

Dieci lezioni apprese nella crisi, per una larga discussione

 

L’umanità sta attraversando una crisi inedita con molta sofferenza, sacrifici, dolore e cambiamenti drastici nella vita quotidiana. La crisi ci insegna molte lezioni per il futuro. Il Forum Civico Europeo (FCE) propone queste dieci.

Lezione uno: La nostra sicurezza dipende dalla sicurezza altrui
Abbiamo bisogno di protezione sanitaria e sociale universale per tutti e tutte, nelle nostre società e in tutto il mondo.

Lezione due: Siamo tutti vulnerabili e i nostri destini sono interconnessi
Solidarietà, uguaglianza, diritti e cura devono essere alla base delle relazioni internazionali e della realtà quotidiana.

Lezione tre: Il bene comune esiste
Le istituzioni pubbliche devono servire, proteggere e realizzare il bene comune, non interessi particolari.

Lezione quattro: La democrazia è l’antivirus di cui abbiamo bisogno
Consapevolezza popolare, partecipazione civica, informazione corretta, ricerca pubblica e formazione, istituzioni trasparenti assicurano il bene comune.

Lezione cinque: Il sistema globale di mercato ha fallito
Dobbiamo rilocalizzare la produzione, realizzare economia circolare, e avere un reddito di base universale per tutti e tutte.

Lezione sei: Siamo i custodi della Terra, non i suoi padroni
La natura sta usando il lockdown per riparare i nostri danni. Dobbiamo tornare nel mondo con giustizia ecologica.

Lezione sette: I lavoratori essenziali sono veri eroi. Le donne sono in prima linea
Il loro contributo deve essere riconosciuto nella gerarchia sociale, gli invisibili devono accedere pienamente ai loro diritti.

Lezione otto: Il tempo deve rallentare
L’isolamento ci ha costretto a dare maggior spazio ai legami sociali, alla pazienza, alla compassione: dobbiamo conservarli.

Lezione nove: Abbiamo bisogno di sicurezza umana, sociale, ecologica
Ci impegniamo per una ripresa giusta e una giusta transizione nei nostri paesi, in Europa e in tutto il mondo.

Lezione dieci: Il futuro deve essere differente dal passato
Dobbiamo imparare da queste lezioni e agire insieme.

PRZYSZŁOŚĆ MUSI BYĆ INNA NIŻ PRZESZŁOŚĆ

Dziesięć nauk wyciągniętych z kryzysu, otwarte do powszechnej dyskusji.

 

Ludzkość przechodzi kryzys nie mający precedensu w historii, z którym wiąże się ogrom cierpienia, poświęcenia, bólu i drastycznych zmian w naszym codziennym życiu. Kryzys daje nam wiele lekcji na przyszłość. European Civic Forum (ECF) proponuje poniższe dziesięć z nich.

Nauka pierwsza: Nasze bezpieczeństwo zależy od bezpieczeństwa innych
Potrzebujemy powszechnej służby zdrowia i opieki socjalnej dla każdej osoby w naszym społeczeństwie i na całym świecie.

Nauka druga: Wszyscy jesteśmy bezbronni, a nasze losy są splecione
Solidarność, równość, prawa i troska muszą leżeć u podstaw stosunków międzynarodowych i rzeczywistości dnia powszedniego.

Nauka trzecia: Dobro wspólne istnieje
Instytucje publiczne muszą służyć, chronić i działać dla dobra nas wszystkich, a nie na rzecz partykularnych interesów.

Nauka czwarta: Kluczowym lekarstwem na wirusa jest demokracja, i wszyscy jej potrzebujemy
Obywatelska świadomość i aktywność, rzetelne źródła informacji, finansowane ze środków publicznych badania naukowe i powszechna edukacja oraz przejrzystość funkcjonowania instytucji są gwarantami realizacji dobra publicznego.

Nauka piąta: Globalny system ekonomiczny zawiódł
Musimy zrelokalizować produkcję, wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym i zapewnić uniwersalny dochód podstawowy dla wszystkich.

Nauka szósta: Jesteśmy strażnikami ziemi, a nie jej właścicielami
Natura wykorzystuje naszą izolację w kwarantannie społecznej, by naprawić szkody, jakie jej wyrządziliśmy. Wracając do świata musimy pamiętać o sprawiedliwości ekologicznej.

Nauka siódma: Prawdziwymi bohaterami są pracownicy niezbędni do realizacji naszych podstawowych potrzeb. Kobiety stoją na pierwszej linii frontu
Wkład ich wszystkich musi zostać uznany w hierarchii społecznej, a osoby nie dostrzegane w naszym systemie powinny uzyskać pełen dostęp do ochrony i realizacji swoich praw.

Nauka ósma: Tempo naszego życia musi zwolnić
Dzięki izolacji odkrywamy na nowo wartość więzi społecznych, takie cechy jak cierpliwość czy współczucie: musimy zachować te zdobycze na dłuższą metę.

Nauka dziewiąta: Potrzebujemy zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, społecznego i ekologicznego
Zobowiązujemy się do sprawiedliwego powrotu do normalności i do sprawiedliwej transformacji społecznej w naszym kraju, w Europie i na całym świecie.

Lekcja dziesiąta: Przyszłość musi być inna niż przeszłość
Musimy wziąć do siebie nasze Nauki i działać razem.

VIITORUL TREBUIE SĂ ARATE ALTFEL

O discuție larga despre Zece lecții de învățat de pe urma crizei.

 

Umanitatea trece printr-o criză fără precedent, însoțită de multă suferință, sacrificii, durere și schimbări majore în viața noastră de zi cu zi. Criza ne oferă multe lecții pentru viitor. Forumul Civic European (FCE) le propune pe acestea zece pentru o discuție mai amplă.

 

Lecția unu: Siguranța noastră depinde de siguranța celorlalți
Avem nevoie de protecție socială și de sănătate universală, pentru toți membrii societății și peste tot în lume.

Lecția doi: Cu toții suntem vulnerabili și destinele noastre se intrepatrund
Solidaritatea, egalitatea, drepturile și grija pentru fiecare trebuie să fie la baza relațiilor internaționale și a realității noastre de zi cu zi.

Lecția trei: Binele comun există
Instituțiile publice trebuie să asigure, să protejeze și să pună în aplicare binele comun, nu interesele particulare.

Lecția patru: Democrația este antivirusul esențial de care avem nevoie
Conștientizarea cetățenilor, participarea civică, informația de calitate, cercetarea și educația publică, instituțiile transparente asigură împreuna binele comun.

Lecția cinci: Sistemul de piață mondial a eșuat
Trebuie să relocăm producția, să trecem la o economie circulară și să adoptăm un venit de bază universal pentru toți.

Lecția șase: Pământul îl avem în custodie, nu suntem proprietarii lui
În urma izolării noastre, natura se regenerează. Revenirea noastră în lume trebuie să fie însoțită de justiție ecologică.

Lecția șapte: Angajatii din serviciile de bază sunt adevărați eroi; femeile sunt în linia întâi
Contribuția lor trebuie recunoscută în ierarhia socială, cei invizibili trebuie să aibă acces deplin la drepturile lor.

Lecția opt: Timpul trebuie încetinit
În izolare, redescoperim valoarea raporturilor sociale, a răbdării și a compasiunii: să o păstrăm intactă de-a lungul timpului.

Lecția nouă: Avem nevoie de securitate umană, socială și ecologică
Ne angajăm pentru o redresare și o tranziție echitabilă, în Europa și peste tot în lume.

Lecția zece: Viitorul trebuie să arate altfel decât trecutul
Trebuie să învățăm din lecțiile acestea și să înaintăm împreună.

A JÖVŐ MÁS KELL, HOGY LEGYEN, MINT A MÚLT

Tíz lecke, amit a válságból megtanulhattunk

 

Az emberiség példa nélküli válságba került, ami sok szenvedéssel, fájdalommal és áldozattal jár, valamint gyökeresen átalakítja napi életünket. De a válság sok tanulságot is hordoz. Az Európai Civil Fórum (ECF) ezek közül tízet emel ki.

 

Első lecke: Biztonságunk a többiek biztonságán múlik
Általános egészségügyi és szociális védelmet kell biztosítani a társadalom minden tagjának, az egész világon.

Második lecke: Mind sérülékenyek vagyunk és sorsunk összefonódik
A szolidaritás, egyenlőség, a jogok és gondoskodás érvényesítése kell, hogy mindennapi életünk és a nemzetközi kapcsolatok alapját alkossa.

Harmadik lecke: Van olyan, hogy közjó
A közintézményeknek a közjót, nem pedig részérdekeket kell szolgálniuk, védeniük és érvényesíteniük.

Negyedik lecke: A demokrácia az a vírusellenes gyógyszer, amire szükségünk van
Az állampolgári tudatosság, civil részvétel, megbízható információ, köz-finanszírozott kutatás és oktatás, átlátható intézmények garantálják a közjót.

Ötödik lecke: A globális piaci rendszer megbukott
Vissza kell vinni helybe a termelést, megvalósítani a körkörös gazdaságot és feltétel nélküli alapjövedelmet adni mindenkinek.

Hatodik lecke: A Föld gondnokai és nem tulajdonosai vagyunk
A természet felépülésre, a károk enyhítésére használja a korlátozásokat. Egy ökológiailag igazságosabb világba kell visszatérnünk.

Hetedik lecke: Az esszenciális dolgozók az igazi hősök, a nőkkel a frontvonalban
Hozzájárulásukat el kell ismerni a társadalom hierarchiájában is, a láthatatlanok jogait is teljeskörűen biztosítani kell.

Nyolcadik lecke: Az időnem le kell lassulnia
A korlátozások felértékelték a társas kapcsolatokat, a türelmet és együttérzést – ezt hosszútávon is meg kellene tartanunk.

Kilencedik lecke: Emberi, társadalmi és ökológiai biztonságra van szükségünk
El kell kötelezzük magunkat országunk Európa és az egész világ igazságos újraindítása és igazságos átalakítása felé.

Tizedik lecke: A jövő más kell legyen, mint a múlt
Tanulnunk kell a leckéből és együtt cselekednünk.

English

THE FUTURE MUST BE DIFFERENT FROM THE PAST

Ten lessons learned out of the crisis, for wide discussion

 

Humanity is going through an unprecedented crisis, with a lot of suffering, sacrifice, pain and drastic changes in our daily life. The crisis gives us many lessons for the future. The European Civic Forum (ECF) proposes these ten.

 

Lesson one: Our security depends on the security of others
We need universal health and social protection for everybody in our society and all over the world.

Lesson two: We are all vulnerable and our destiny is interwoven.
Solidarity, equality, rights and caring must be at the base of international relations and every days’ reality.

Lesson three: The common good exists
Public institutions must serve, protect and implement the common good, not particular interests.

Lesson four: Democracy is the crucial antivirus we all need
Citizens’ awareness, civic participation, trustworthy information, public research and education, transparent institutions ensure the public good.

Lesson five: The global market system failed
We have to relocalize production, implement circular economy, and have a universal basic income for all.

Lesson six: We are the earth’s custodians, not its owners
Nature is using our lockdown to recover our damages. We must return to the world with ecological justice.

Lesson seven: Essential workers are real heroes. Women are at the forefront
Their contribution has to be recognized in the social hierarchy, the invisible ones must fully access their rights.

Lesson eight: Time has to slow down
Lockdown forced us to give full place to social bonds, patience, compassion: we have to keep this in the long run.

Lesson nine: We need human, social, ecological security
We commit ourselves for a just recovery and a just transition in our country, in Europe and all over the world.

Lesson ten: The future must be different from the past
We need to learn from the Lessons and act together.

Français

LE FUTUR DOIT ÊTRE DIFFERENT DU PASSÉ

Dix leçons tirées dans la crise, pour être largement discutées

 

L’humanité traverse une crise sans précédent, avec beaucoup de souffrance, de sacrifices, de douleurs et de changement drastique pour notre vie quotidienne. La crise nous apporte de nombreuses leçons pour le futur. Le Forum Civique Européen (FCE) vous en propose dix.

Leçon une : Notre propre sécurité dépend de la sécurité des autres
Nous avons besoin d’une protection sociale et d’un système de santé universel pour tous et toutes, partout dans le monde.

Leçon deux : Nous sommes toutes et tous vulnérables et nos destinées sont liées.
Solidarité, égalité, droits, attention doit être au fondement des relations internationales comme du vécu de chaque jour.

Leçon trois : Le bien commun existe
Les institutions publiques doivent servir, protéger et mettre en œuvre le bien commun, pas les intérêts particuliers.

Leçon quatre : La démocratie est l’antivirus indispensable dont nous avons tous besoin
La conscience qu’ont les citoyens, la participation citoyenne, une information digne de confiance, la recherche et l’éducation publiques, des institutions transparentes contribuent à assurer le bien public.

Leçon cinq : Le marché mondialisé a échoué
La production doit être relocalisée, l’économie circulaire développée, un revenu universel de base pour tous assuré.

Leçon six : Nous sommes les dépositaires de la terre, pas ses propriétaires
Avec notre confinement la nature récupère des dommages que nous faisons. Nous devons retourner au monde avec une responsabilité de justice écologique.

Leçon sept : Les vrais héros sont les travailleurs essentiels, avec les femmes au premier rang
Leur contribution doit être reconnue dans la hiérarchie sociale, les invisibles doivent accéder pleinement à tous leurs droits.

Leçon huit : Le temps doit ralentir
Le confinement nous a obligés à donner toute leur place aux liens sociaux, à la patience, à la compassion : nous devons garder cela à long terme.

Leçon neuf : Nous avons besoin des sécurités humaines, sociales, écologiques
Nous nous engageons pour que la remise en état et la transition soient justes, dans notre pays, en Europe et partout dans le monde.

Leçon dix : Le futur doit être différent d’hier
Nous devons apprendre des Leçons et agir ensemble.

Italiano

IL FUTURO DEVE ESSERE DIVERSO DAL PASSATO

Dieci lezioni apprese nella crisi, per una larga discussione

 

L’umanità sta attraversando una crisi inedita con molta sofferenza, sacrifici, dolore e cambiamenti drastici nella vita quotidiana. La crisi ci insegna molte lezioni per il futuro. Il Forum Civico Europeo (FCE) propone queste dieci.

Lezione uno: La nostra sicurezza dipende dalla sicurezza altrui
Abbiamo bisogno di protezione sanitaria e sociale universale per tutti e tutte, nelle nostre società e in tutto il mondo.

Lezione due: Siamo tutti vulnerabili e i nostri destini sono interconnessi
Solidarietà, uguaglianza, diritti e cura devono essere alla base delle relazioni internazionali e della realtà quotidiana.

Lezione tre: Il bene comune esiste
Le istituzioni pubbliche devono servire, proteggere e realizzare il bene comune, non interessi particolari.

Lezione quattro: La democrazia è l’antivirus di cui abbiamo bisogno
Consapevolezza popolare, partecipazione civica, informazione corretta, ricerca pubblica e formazione, istituzioni trasparenti assicurano il bene comune.

Lezione cinque: Il sistema globale di mercato ha fallito
Dobbiamo rilocalizzare la produzione, realizzare economia circolare, e avere un reddito di base universale per tutti e tutte.

Lezione sei: Siamo i custodi della Terra, non i suoi padroni
La natura sta usando il lockdown per riparare i nostri danni. Dobbiamo tornare nel mondo con giustizia ecologica.

Lezione sette: I lavoratori essenziali sono veri eroi. Le donne sono in prima linea
Il loro contributo deve essere riconosciuto nella gerarchia sociale, gli invisibili devono accedere pienamente ai loro diritti.

Lezione otto: Il tempo deve rallentare
L’isolamento ci ha costretto a dare maggior spazio ai legami sociali, alla pazienza, alla compassione: dobbiamo conservarli.

Lezione nove: Abbiamo bisogno di sicurezza umana, sociale, ecologica
Ci impegniamo per una ripresa giusta e una giusta transizione nei nostri paesi, in Europa e in tutto il mondo.

Lezione dieci: Il futuro deve essere differente dal passato
Dobbiamo imparare da queste lezioni e agire insieme.

Polski

PRZYSZŁOŚĆ MUSI BYĆ INNA NIŻ PRZESZŁOŚĆ

Dziesięć nauk wyciągniętych z kryzysu, otwarte do powszechnej dyskusji.

 

Ludzkość przechodzi kryzys nie mający precedensu w historii, z którym wiąże się ogrom cierpienia, poświęcenia, bólu i drastycznych zmian w naszym codziennym życiu. Kryzys daje nam wiele lekcji na przyszłość. European Civic Forum (ECF) proponuje poniższe dziesięć z nich.

Nauka pierwsza: Nasze bezpieczeństwo zależy od bezpieczeństwa innych
Potrzebujemy powszechnej służby zdrowia i opieki socjalnej dla każdej osoby w naszym społeczeństwie i na całym świecie.

Nauka druga: Wszyscy jesteśmy bezbronni, a nasze losy są splecione
Solidarność, równość, prawa i troska muszą leżeć u podstaw stosunków międzynarodowych i rzeczywistości dnia powszedniego.

Nauka trzecia: Dobro wspólne istnieje
Instytucje publiczne muszą służyć, chronić i działać dla dobra nas wszystkich, a nie na rzecz partykularnych interesów.

Nauka czwarta: Kluczowym lekarstwem na wirusa jest demokracja, i wszyscy jej potrzebujemy
Obywatelska świadomość i aktywność, rzetelne źródła informacji, finansowane ze środków publicznych badania naukowe i powszechna edukacja oraz przejrzystość funkcjonowania instytucji są gwarantami realizacji dobra publicznego.

Nauka piąta: Globalny system ekonomiczny zawiódł
Musimy zrelokalizować produkcję, wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym i zapewnić uniwersalny dochód podstawowy dla wszystkich.

Nauka szósta: Jesteśmy strażnikami ziemi, a nie jej właścicielami
Natura wykorzystuje naszą izolację w kwarantannie społecznej, by naprawić szkody, jakie jej wyrządziliśmy. Wracając do świata musimy pamiętać o sprawiedliwości ekologicznej.

Nauka siódma: Prawdziwymi bohaterami są pracownicy niezbędni do realizacji naszych podstawowych potrzeb. Kobiety stoją na pierwszej linii frontu
Wkład ich wszystkich musi zostać uznany w hierarchii społecznej, a osoby nie dostrzegane w naszym systemie powinny uzyskać pełen dostęp do ochrony i realizacji swoich praw.

Nauka ósma: Tempo naszego życia musi zwolnić
Dzięki izolacji odkrywamy na nowo wartość więzi społecznych, takie cechy jak cierpliwość czy współczucie: musimy zachować te zdobycze na dłuższą metę.

Nauka dziewiąta: Potrzebujemy zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, społecznego i ekologicznego
Zobowiązujemy się do sprawiedliwego powrotu do normalności i do sprawiedliwej transformacji społecznej w naszym kraju, w Europie i na całym świecie.

Lekcja dziesiąta: Przyszłość musi być inna niż przeszłość
Musimy wziąć do siebie nasze Nauki i działać razem.

Româna

VIITORUL TREBUIE SĂ ARATE ALTFEL

O discuție larga despre Zece lecții de învățat de pe urma crizei.

 

Umanitatea trece printr-o criză fără precedent, însoțită de multă suferință, sacrificii, durere și schimbări majore în viața noastră de zi cu zi. Criza ne oferă multe lecții pentru viitor. Forumul Civic European (FCE) le propune pe acestea zece pentru o discuție mai amplă.

 

Lecția unu: Siguranța noastră depinde de siguranța celorlalți
Avem nevoie de protecție socială și de sănătate universală, pentru toți membrii societății și peste tot în lume.

Lecția doi: Cu toții suntem vulnerabili și destinele noastre se intrepatrund
Solidaritatea, egalitatea, drepturile și grija pentru fiecare trebuie să fie la baza relațiilor internaționale și a realității noastre de zi cu zi.

Lecția trei: Binele comun există
Instituțiile publice trebuie să asigure, să protejeze și să pună în aplicare binele comun, nu interesele particulare.

Lecția patru: Democrația este antivirusul esențial de care avem nevoie
Conștientizarea cetățenilor, participarea civică, informația de calitate, cercetarea și educația publică, instituțiile transparente asigură împreuna binele comun.

Lecția cinci: Sistemul de piață mondial a eșuat
Trebuie să relocăm producția, să trecem la o economie circulară și să adoptăm un venit de bază universal pentru toți.

Lecția șase: Pământul îl avem în custodie, nu suntem proprietarii lui
În urma izolării noastre, natura se regenerează. Revenirea noastră în lume trebuie să fie însoțită de justiție ecologică.

Lecția șapte: Angajatii din serviciile de bază sunt adevărați eroi; femeile sunt în linia întâi
Contribuția lor trebuie recunoscută în ierarhia socială, cei invizibili trebuie să aibă acces deplin la drepturile lor.

Lecția opt: Timpul trebuie încetinit
În izolare, redescoperim valoarea raporturilor sociale, a răbdării și a compasiunii: să o păstrăm intactă de-a lungul timpului.

Lecția nouă: Avem nevoie de securitate umană, socială și ecologică
Ne angajăm pentru o redresare și o tranziție echitabilă, în Europa și peste tot în lume.

Lecția zece: Viitorul trebuie să arate altfel decât trecutul
Trebuie să învățăm din lecțiile acestea și să înaintăm împreună.

Magyar

A JÖVŐ MÁS KELL, HOGY LEGYEN, MINT A MÚLT

Tíz lecke, amit a válságból megtanulhattunk

 

Az emberiség példa nélküli válságba került, ami sok szenvedéssel, fájdalommal és áldozattal jár, valamint gyökeresen átalakítja napi életünket. De a válság sok tanulságot is hordoz. Az Európai Civil Fórum (ECF) ezek közül tízet emel ki.

 

Első lecke: Biztonságunk a többiek biztonságán múlik
Általános egészségügyi és szociális védelmet kell biztosítani a társadalom minden tagjának, az egész világon.

Második lecke: Mind sérülékenyek vagyunk és sorsunk összefonódik
A szolidaritás, egyenlőség, a jogok és gondoskodás érvényesítése kell, hogy mindennapi életünk és a nemzetközi kapcsolatok alapját alkossa.

Harmadik lecke: Van olyan, hogy közjó
A közintézményeknek a közjót, nem pedig részérdekeket kell szolgálniuk, védeniük és érvényesíteniük.

Negyedik lecke: A demokrácia az a vírusellenes gyógyszer, amire szükségünk van
Az állampolgári tudatosság, civil részvétel, megbízható információ, köz-finanszírozott kutatás és oktatás, átlátható intézmények garantálják a közjót.

Ötödik lecke: A globális piaci rendszer megbukott
Vissza kell vinni helybe a termelést, megvalósítani a körkörös gazdaságot és feltétel nélküli alapjövedelmet adni mindenkinek.

Hatodik lecke: A Föld gondnokai és nem tulajdonosai vagyunk
A természet felépülésre, a károk enyhítésére használja a korlátozásokat. Egy ökológiailag igazságosabb világba kell visszatérnünk.

Hetedik lecke: Az esszenciális dolgozók az igazi hősök, a nőkkel a frontvonalban
Hozzájárulásukat el kell ismerni a társadalom hierarchiájában is, a láthatatlanok jogait is teljeskörűen biztosítani kell.

Nyolcadik lecke: Az időnem le kell lassulnia
A korlátozások felértékelték a társas kapcsolatokat, a türelmet és együttérzést – ezt hosszútávon is meg kellene tartanunk.

Kilencedik lecke: Emberi, társadalmi és ökológiai biztonságra van szükségünk
El kell kötelezzük magunkat országunk Európa és az egész világ igazságos újraindítása és igazságos átalakítása felé.

Tizedik lecke: A jövő más kell legyen, mint a múlt
Tanulnunk kell a leckéből és együtt cselekednünk.